Nasi doradcy pomogą
dokonać Ci trafnego wyboru

Skontaktuj się z naszym doradcą

Nasi doradcy pomogą
dokonać Ci trafnego wyboru

Skontaktuj się z naszym doradcą

Regulamin serwisu

 

 1. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej oraz dostępnych tam funkcjonalności (np. formularzy kontaktowych online), materiałów i informacji. 
 2. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z innymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności.
 3. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem motofinansownie.pl
 4. Usługa strony internetowej – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca w szczególności na wyświetlaniu treści na stronie internetowej, wyświetlaniu informacji marketingowych, reklamowych, prowadzeniu działań statystycznych, analitycznych oraz umożliwieniu Użytkownikowi interakcji z Właścicielem strony internetowej w celu nawiązania kontaktu i w przypadku wyrażenia późniejszej zgody – świadczenia na jego rzecz usług pośrednictwa w zakresie zakupu/wynajmu samochodu. 
 5. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika po dokonaniu zapisu na listę subskrybentów newslettera za pomocą formularza udostępnionego na Stronie internetowej, polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail m.in. z informacją o promocjach, produktach, usługach i ofertach Właściciela strony internetowej.
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.).
 7. Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2021, poz. 576 z późn. zm.).
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.).
 9. Właściciel strony internetowej/Właściciel – ML PARTNERS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polki 1A/20, 02-826 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929370, NIP: 9512528737, REGON: 520306765.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem motofinansowanie.pl prowadzona jest przez Właściciela.
 2. Informacje o usługach oferowanych przez Właściciela prezentowane na Stronie internetowej mają charakter poglądowy, w szczególności wskazane opisy samochodów oraz cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ostateczna oferta związana z nabyciem/wynajmem konkretnej marki, modelu samochodu, wyboru formy finansowania jest zależna od określenia zdolności kredytowej osoby zainteresowanej. 
 3. Zasady korzystania ze Strony internetowej określa niniejszy Regulamin.
 4. Świadczenie usługi Strony internetowej odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego jej wyłączenia z przyczyn technicznych (np. prace modernizacyjne, konserwacyjne).
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. warunki i zasady świadczenia usługi strony internetowej,
 2. procedurę reklamacyjną.
 1. Warunkiem korzystania ze Strony internetowej jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu świadczenia usługi strony internetowej. 
 2. Właściciel strony internetowej udostępnia Użytkownikowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 

 1. Korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS;
 2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies; 
 3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail lub aktywnej usługi telekomunikacyjnej w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na kontakt telefoniczny oraz 
 4. posiadania programów spełniających wymagania techniczne pozwalające na pobranie dokumentów (pliki doc, docx, pdf).

4. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Użytkownik, korzystając ze Strony internetowej zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i niepowielania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Strony internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników,
 3. niewykorzystywania Strony internetowej do przesyłania lub zamieszczania w jej ramach niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 4. korzystania z całości treści zamieszczonych na Stronie internetowej wyłącznie na użytek osobisty,
 5. korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
 1. Właściciel ma prawo pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Strony internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze Strony internetowej w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, korzysta ze Strony internetowej w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Właściciela strony internetowej.
 2. Dobrowolne oznaczenie checkboxa związanego z zapisem na newsletter za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie internetowej, łączy się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o promocjach, produktach, usługach i ofertach Właściciela strony internetowej. Użytkownik (subskrybent newslettera) może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w przycisk „Anulowanie subskrypcji” dostępny w każdej wiadomości e-mail w ramach przesyłania newslettera lub wysłać do Właściciela bezpośrednio wiadomość z takim żądaniem.

5.  KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO ONLINE

 1. Jeżeli Użytkownik odwiedzający Stronę internetową dokona wyboru samochodu oraz interesującej go formy finansowania, po wejściu na kartę konkretnego samochodu, wypełnia formularz kontaktowy online, gdzie pozostawia swoje dane: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.
 2. Właściciel strony internetowej po otrzymaniu zgłoszenia Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 podejmuje kontakt telefoniczny lub mailowy w ciągu 24 godzin od dnia zgłoszenia od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 3. Dalsze warunki realizacji usług pośrednictwa zostały wskazane w Regulaminie pośrednictwa w zawarciu umowy kredytu/leasingu/najmu długoterminowego samochodu, który jest udostępniany osobie zainteresowanej na dalszym etapie, przed wyrażeniem zgody na świadczenie tego typu usług. 

6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

 1. Właściciel podejmuje czynności w celu zapewnienia właściwego działania Strony internetowej i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, które zostaną zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik może poinformować Właściciela o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony internetowej poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: biuro@motofinansowanie.pl 
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony internetowej.
 4. Właściciel strony internetowej zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie materiały jak: teksty, nagrania, grafiki, logotypy, które zostały zamieszczone na Stronie internetowej są własnością Właściciela strony internetowej lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela strony internetowej jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021, poz. 1062 z późn. zm.).
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Data opublikowania aktualnego Regulaminu: 25.07.2022r.

9. ZMIANY REGULAMINU

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Właściciel strony internetowej zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Strony internetowej, w tym w szczególności, w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do Użytkownika stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie, w którym korzysta ze Strony internetowej. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Użytkownikom na Stronie internetowej.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na Stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej lub w innych miejscach do tego przeznaczonych, informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja na Stronie internetowej po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
dołącz do i uzyskaj dostęp do najnowszych ofert przed innymi!
dołącz